Profesjonalna Asysta

KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
DLA ASYSTENTEK IMPLANTOLOGICZNYCH

PROWADZĄCY: DR N. MED. VIOLETTA SZYCIK

PROGRAM KURSU:

 • Nazewnictwo i nomenklatura w implantologii
 • Kwalifikacja pacjentów do leczenia implantologicznego
 • Zasady i metody komunikacji z pacjentem
 • Uzyskanie zgody pacjenta
 • Ustalenie terminu zabiegu
 • Dostępne metody badań radiologicznych
 • Dokumentacja medyczna i implantologiczna
 • Postępowanie przedoperacyjne
 • Przygotowanie sali operacyjnej, personelu oraz pacjenta do zabiegu
 • Instrumentarium stosowane przy zabiegu implantacji
 • Obsługa urządzeń wykorzystywanych w trakcie implantacji
 • Zasady i metody asystowania przy zabiegach implantologicznych
 • Postępowanie z narzędziami i sprzętem po zabiegu
 • Prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów
 • Opieka i kontrola po zabiegu
 • Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej
 • Obserwacja zabiegu na żywo lub z odtworzenia video

CEL KURSU: Uzyskanie ogólnej wiedzy w zakresie implantologii, stosowania urządzeń, narzędzi, podawania leków, zasad postępowania przed, w trakcie i po zabiegu.

Czas kursu – od 10 do 16, przerwa kawowa
Ilość uczestników – 10
Cena - 600 PLN

Nowocześnie zarządzane praktyki stomatologiczne zorientowane są na wzrost udziału asystentek w wykonywaniu zadań i cedowania na nie coraz większego zakresu uprawnień i odpowiedzialności. Każdy z nas, lekarzy stomatologów, dobrze wie, jak wiele zależy od sprawnej pracy „drugiej pary rąk”, w jak wielkim stopniu wykwalifikowana i specjalistycznie przygotowana asystentka jest w stanie nie tylko zwiększyć tempo przeprowadzanych zabiegów oraz ich jakość, ale także podnieść komfort pracy lekarza. Przyczynia się w ten sposób do sukcesu praktyki i reprezentującego ją lekarza.

Szkolenie w INSTYTUTCIE VIVADENTAL ukierunkowane jest na uzyskanie przez asystentki stomatologiczne umiejętności profesjonalnego asystowania, prowadzenia pacjentów i opieki następowej. Przejęcie przez asystentki tych obszarów zadań i odpowiedzialności w zakresie procedur medycznych, które w wielu praktykach tradycyjnie przypisane są lekarzom, pozwoli uzyskiwać większą satysfakcję z efektów leczenia pacjentów, zaś świadomość dążenia do wspólnego celu przyczyni się do zwiększenia zadowolenia z wykonywanej pracy całego zespołu.

INSTYTUT VIVADENTAL oferuje asystentkom udział w kursie praktycznym PROFESJONALNA ASYSTA poprzedzonym szkoleniem teoretycznym, w którym będą mogły uzyskać konkretną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w dziedzinie profesjonalnej asysty implantologicznej, charakteryzującej się najwyższym stopniem zaangażowania spośród wszystkich zabiegów.

Uczestnictwo w szkoleniu PROFESJONALNA ASYSTA implikować będzie zwiększenie udziału asystentki w wykonywanych zabiegach implantologicznych oraz czynnościach im towarzyszących. Przyjęcie tej zasady jako obowiązującej w toku całej pracy, w dalszym jej ciągu wymagać będzie od lekarza dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a skutkować będzie coraz lepszymi rezultatami zespołu.

Zarządzanie to sztuka osiągania celów za pomocą zasobów organizacji. Tworzą je aktywa, finanse oraz zasoby ludzkie – najcenniejszy kapitał. Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na optymalnym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności pracowników poprzez delegowanie uprawnień i odpowiedzialności. Delegowanie uprawnień to z jednej strony wytyczanie zadań i rozliczanie wyników, z drugiej zaś sprawowanie opieki i faktyczne wsparcie oraz prowadzenie w kierunku wytyczonego celu. Stopień powierzenia odpowiedzialności oraz skala ważności wykonywanych zadań zależy przede wszystkim od kompetencji pracownika, jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji do angażowania się w rozwiązywanie problemów, jak również od obopólnego zaufania.