Prof.dr hab.n.ekon. Jacek Rybicki

Prof.dr hab.n.ekon. Jacek Rybicki

Prof.dr hab.n.ekon. Jacek Rybicki
 Kierownik Zakładu Strategii Zarządzania
 w Instytucie Organizacji i Zarządzania
 Uniwersytetu Gdańskiego

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. Nominację na profesora tytularnego otrzymał z rąk Prezydenta RP w roku 2014. Autorytet i uznany wykładowca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wykładał także w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz na studiach Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim.

Autor ponad 80-ciu publikacji o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Konsultant biorący udział w wielu projektach i ekspertyzach na zlecenie praktyki w zakresie strategii przedsiębiorstw.

Kluczowy zakres zainteresowań i kompetencji Prof. Jacka Rybickiego obejmuje takie dziedziny jak: zarządzanie strategiczne, analiza sektorowa, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, strategiczne zarządzanie marketingowe, analiza portfelowa, komputerowe wspomaganie analizy strategicznej przedsiębiorstwa, restrukturyzacja przedsiębiorstw, kultura organizacyjna, style kierowania.

Zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, Instytutem Organizacji i Zarządzania na  Wydziale Zarządzania. Jako absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego od roku 1989 rozwija pracę dydaktyczną i naukową. Najpierw jako asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Systemów Zarządzania, a od 2002 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tamże tytuł doktora nauk ekonomicznych /1993/, a następnie habilitację /2000/. Od 1999 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Strategii Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania UG. W latach 1999-2003 był Wicedyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. Naukowych.

Zaangażowany w organizację sztandarowych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych takich jak  „Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej”– Ronneby Brunn/ Szwecja /2001/, czy Sukces organizacji – Jastrzębia Góra /2011/, w których był członkiem Komitetu organizacyjnego oraz Rady Naukowej. Pełnił też funkcję sekretarza organizacyjnego X-tej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ekonomiczno-organizacyjne aspekty prywatyzacji gospodarki” – Jastrzębia Góra /1991/.

Odbył wiele staży i szkoleń krajowych i zagranicznych, w tym w seminarium dla młodych menedżerów z Europy zachodniej i wschodniej na temat Joint-ventures w zjednoczonej Europie /Organizacja Alichec, Bruksela, 1990/, czy szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji konsultantów /Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 1992/, jak też Nowe trendy w nauczaniu zarządzania strategicznego /Międzynarodowe Centrum Zarządzania – Uniwersytetu Warszawskiego, 1998/. Brał udział w projekcie badawczym w ramach programu TEMPUS - nauczanie zarządzania nowoczesnymi metodami dydaktycznym (konstruowanie case study, praca w oparciu o analizę przypadku ze studentami w wielokulturowym otoczeniu, badania naukowe za pomocą case study) /Uniwersytet Erazmusa w Rotterdamie oraz Uniwersytet Wiedeński, 1991/.

W latach 1997- 1998 odbył staż menedżerski w Firmie D&A Professional Resources, Crystal Lake Illinois USA /działanie organizacji opartych na technologiach informatycznych, wirtualizacja działalności firm konsultingowych, zachowania strategiczne organizacji sieciowej/.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień – w 1993 –  otrzymał III nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w II edycji konkursu na nagrody naukowe za rozprawę doktorską pt.: Zmiana warunków kierowania pod wpływem przekształceń własnościowych, w zakresie prac naukowo-badawczych, a w 2001 Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe – rozprawę habilitacyjną. W roku 2003 otrzymał wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac z zakresu organizacji i zarządzania w kategorii prac habilitacyjnych, za pracę pt.: „Wielowymiarowy model analizy portfelowej jako narzędzie formułowania strategii rynkowej przedsiębiorstwa".

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” przy Komitecie Polskiej Akademii Nauk.  Od 2012 roku pełni funkcję redaktora sekcji zarządzania strategicznego. Jest też członkiem  Rady Fundacji Promocji Inicjatyw Europejskich.