Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
Szef Zespołu Biomateriałów
 Dyrektor Centrum Zaawansowanych Materiałów
 w Węźle Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej

Światowy autorytet w dziedzinie inżynierii  biomateriałów i nowoczesnych technologii materiałowych. Specjalizuje się w zakresie  niszczenia wodorowego materiałów i rozwoju biomateriałów tytanowych. Obecnie pracuje nad rozwojem  nowych bioaktywnych  implantów stomatologicznych; wcześniej jego prace dotyczyły endoprotez stawu biodrowego. 18 lat kierował Katedrą Inżynierii Materiałowej PG. Wieloletni wykładowca na Wydziale Mechanicznym, profesor zwyczajny.  W latach 2008-2012 był Prorektorem PG ds. współpracy i programów międzynarodowych.

Prowadzi działalność dydaktyczną nieprzerwanie od 1982 r. W jego dorobku znajdują się skrypty (w tym Biomateriały dla kierunku Inżynieria Biomedyczna), programy nowych kierunków kształcenia, jak Inżynieria Materiałowa (specjalności Inżynieria Materiałów Specjalnych i Biomateriałów oraz Technologie Materiałowe), Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (specjalność Technologie, Materiały, Implanty), Nanotechnologia (specjalność Nanotechnologie w inżynierii, medycynie i kosmetologii). Wśród przedmiotów przez niego przygotowywanych znajdują się m.in. Podstawy inżynierii materiałowej, Podstawy nauk o materiałach, Biomechanochemia, Degradacja i metody badań nanotechnologii w medycynie, inżynierii i kosmetologii, Materiały specjalne w medycynie. Był promotorem 8 doktoratów, w najbliższym czasie odbędą się dwie dalsze obrony, sprawuje także opiekę nad 5 kolejnymi doktorantami.

Jest szefem Zespołu Biomateriałów i Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Materiałów w Węźle Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej. Kieruje domeną „Nowe materiały i technologie" w Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze" oraz Centrum Degradacji Wodorowej, przekształcanym w Polską Platformę Technologiczną Materiałów do Pracy w Ekstremalnych Środowiskach i Warunkach MATEX.

W swoim dorobku naukowym ma ponad ok. 280 publikacji, w tym 9 książek lub rozdziałów w monografiach naukowych krajowych i zagranicznych, jak też 39 publikacji w czasopismach z listy JCR (tzw. filadelfijskiej). Współczynnik Hirscha 8, liczba cytowań bez autocytowań ponad 200. Pięć patentów. Przebywał wiele lat na stażach zagranicznych: w Notre Dame University w USA, RWTH Aachen, Max-Planck-Institut f. Metallphysik, Ecole Nationale de Mecanique et d`Aerotechnique, Universite Bordeaux. Kierował 8 projektami badawczymi krajowymi i jednym międzynarodowym (Porowate implanty tytanowe), obecnie prowadzi dwa projekty dofinansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w wysokości łącznie niemal 2 mln zł. Jego zainteresowania badawcze to degradacja wodorowa stopów metali nieżelaznych (w tym w elektrowniach jądrowych), zaś od 2002 r. także projektowanie i wytwarzanie implantów tytanowych przenoszących obciążenia, warstw i powłok podwyższających biozgodność i bioaktywność, wytwarzanie implantów personalizowanych z biodegradowalnym wnętrzem. Współpracuje z Max Bergmann Biomaterials Center w Dresden Technische Universität, Bordeaux University, University of Chemical Sciences and Metallurgy w Sofii, Chalmers University of Technology w Göteborgu, Tel Aviv University.

 Obecnie wraz z Instytutem Vivadental realizuje projekt naukowo badawczy w oparciu o innowacyjne technologie, biomateriały, komórki macierzyste oraz czynniki wzrostu, mający na celu stworzenie polskich personalizowanych implantów stomatologicznych o budowie anatomicznej, a następnie wdrożenie do praktyki medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.

Jest inicjatorem włączenia do inteligentnych specjalizacji Pomorza technologii medycznych oraz współautorem sukcesu współtworzonego przez Instytut Vivadental i Politechnikę Gdańską Konsorcjum pod przewodnictwem POLPHARMY S.A., które wygrało Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego, a zdefiniowany obszar „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”, uznany został za istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie oraz redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

Jest członkiem Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Biomateriałów w Komitecie Nauk o Materiałach, ponadto zespołów w Komitecie Metalurgii i Budowy Maszyn. Obecnie kieruje w katedrze Zespołem Biomateriałów. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, w Radzie Naukowej KGHM „Miedź" oraz Radzie Naukowej Centrum Techniki Okrętowej.