Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
Specjalista chirurgii stomatologicznej
 Lider umiejętności implantologicznych
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie /1980/. Jeden z najbardziej zasłużonych prekursorów, propagatorów i animatorów polskiej implantologii stomatologicznej, którego praca naukowa stanowi niezwykły mariaż interdyscyplinarny, a dokonania na niwie edukacji implantologicznej uważane są za wybitne. Początkowo rozwój naukowy podporządkował zgłębianiu wiedzy związanej z endogenezą i procesami zachodzącymi w tkance kostnej. Już w czasie studiów uczestniczył w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Histologii i Embriologii, w którym później odbył Studia Doktoranckie i uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych rozprawą "Dwufosfoniany i ich wpływ na proces mineralizacji kości ortotopowych i tkanki kostnej indukowanej heterotopowo". Przez kolejne 12 lat rozwijał swoją pasję w Zakładzie Transplantologii Centralnego Banku Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję starszego asystenta i adiunkta.

W roku 1997 został Kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM w Warszawie, gdzie szybko dostrzegł szanse wykorzystania zdobytych doświadczeń, jako kluczowych dla procesu osseointegracji w implantologii stomatologicznej, która w tym czasie zaczęła się pojawiać na horyzontach polskiej medycyny. Podporządkował jej dalszy rozwój naukowy i zawodowy, jak i kierowanego do dzisiaj ośrodka, ale także działalność prospołeczną podejmując wiele inicjatyw popularyzujących implantologię wśród polskiego społeczeństwa i lekarzy dentystów. Jest uznanym i renomowanym wykładowcą i organizatorem wielu szkoleń, sympozjów i kongresów naukowych. Jest także cenionym partnerem wiodących ośrodków implantologicznych na całym świecie i najznamienitszych osobistości implantologii światowej, których nieustannie zaprasza na organizowane przez siebie kongresy, stwarzając nieocenione możliwości adaptowania wiedzy i czerpania z unikalnych zasobów, doświadczeń i kompetencji. To niezwykły autorytet i ikona polskiej implantologii.

 Odbył wiele staży zagranicznych w najlepszych ośrodkach naukowych, w tym 18 miesięczne stypendium naukowe w CNRS (Centre Nationale Reserche Scientifique), Universite de Orleans, France (kierownik Prof. Rene Moutier, Prof. Henri Lamendin), 16 miesięczne stypendium w University of North Carolina,USA, Chapel Hill, Dental School, Department of Periodontology, Collagen Biochemistry Lab. (kierownik Prof. Mitsuo Yamauchi; 2 tygodniowy staż kliniczny w Leuven Catholic University, Belgia, Department of Implantology, Oral Surgery, (kierownik Prof. Daniel Van Steenberghe), w ramach programu Tempus; 1 tygodniowy staż kliniczny w European Centre of Implantology, Marsylia (kierownik dr. Patric Pallaci), 2 tygodniowy staż kliniczny w Malo Clinic, Lizbona, (kierownik dr. Paulo Malo); 2 tygodniowe staże w Bern University, master course (implants (therapy, sinus lift).

 Od wielu lat jest prezesem największej organizacji skupiającej lekarzy implantologów – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Jest inicjatorem i współtwórcą koncepcji, a następnie programu kształcenia i zdobywania umiejętności w implantologii stomatologicznej przez adeptów w tej dziedzinie, których potwierdzeniem jest Certyfikat Umiejętności z Implantologii OSIS. W latach 1997-2005 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej, a w latach 2000-2004 członkiem zarządu sekcji europejskiej CED-IADR (Central European Division), od 2005 roku jest członkiem zarządu EDI (European Association of Dental Implantology). Zaznaczył swoją obecność w wielu innych organizacjach, takich jak: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, EATB (European Asociation of Tissue Bank), IADR (International Association of Dental Reserach), STEC (Stem Cells Therapy European Center), EAO (European Association of Osteointegration), ITI (International Team of Implantology).