Regeneracja Kości
Kurs Teoretyczno - Praktyczny

KURS ZALICZANY DO KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA

AKREDYTACJA OSIS-EDI

PUNKTY EDUKACYJNE


PROWADZĄCY: DR N. MED. VIOLETTA SZYCIK

PROGRAM KURSU:

 • Biologiczne uwarunkowania gojenia się ran kostnych
 • Metody oceny stanu i jakości kości w miejscu implantacji
 • Wybór odpowiedniej techniki zabiegowej w zależności od warunków anatomicznych
 • Rodzaje przeszczepów i materiałów kościozastępczych
 • Podział błon zaporowych –kryteria wyboru
 • Technika zabiegów sterowanej regeneracji kości
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metoda otwartą
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metoda zamkniętą
 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z zastosowaniem piezosurgery
 • Sposoby minimalizacji ryzyka powikłań w zabiegach regeneracyjnych
 • Opieka pozabiegowa
 • Obserwacja zabiegu na żywo lub z odtworzenia video

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują zabiegi regeneracji kości na fantomach

CEL KURSU: Wzbogacenie wiedzy na temat wprowadzania implantów przy wykorzystaniu zabiegów odbudowy kości

Czas kursu – od 10 do 18, przerwa kawowa / lunchowa
Ilość uczestników – 10
Cena - 1200 PLN


STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

Zabiegi regeneracyjne kości, zwane też GBR, albo technikami augmentacyjnymi, mają w implantologii kluczowe znaczenie, ponieważ stanowią rozszerzenie możliwości wykonywania implantacji w większości przypadków. Znajomość technik sterowanej regeneracji kości, umożliwia leczenie trudnych do uzupełnienia braków zębowych przy współistniejących zanikach kości wyrostka zębodołowego w szczęce i w żuchwie.